Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Alle vermelde bedragen op de website van www.dlpdrukkerij.nl zijn excl. B.t.w. en excl. Verzend en verpakkingskosten.

Op alle diensten en producten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van deleijprints van toepassing:
De Leij Prints
Guido Gazellelaan 4, 4904EV   Oosterhout
info@dlpdrukkerij.nl
KVK nummer: 73854522
BTW-nummer: NL229245481B01

hierna te noemen: De Leij Prints

Artikel 1 Definities

1.1 De termen gebruikt in deze algemene voorwaarden hebben de volgende betekenis:

De Leij Prints: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Consument: een wederpartij waar het een natuurlijke persoon betreft en welke niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het bijzonder verstaan wij onder consument degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Leij Prints en de consument
Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Leij Prints zijn exclusief en uitsluitend deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de exclusieve toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.3 De Leij Prints behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

3.1 De Leij Prints kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Leij Prints niet tot levering van een deel van de in de aanbieding genoemde zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen (mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt) en opgaven etc., met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven of gedaan. De Leij Prints garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

3.5 Als er mondeling of op contract met de klant afgesproken is voor een langdurige druk opdracht (minimaal één jaar) En deze worden niet nagekomen door de tegenpartij, vervallen de afgesproken prijzen. Ook wordt er dan terug gerekend en worden de normale kosten voor de  producten of bedrukkingen alsnog in rekening gebracht.
De factuur hiervan wordt via e-mail of post verstuurd.

3.6 De Leij Prints is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt De Leij Prints dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.
Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen op de website van De Leij Prints, zijnde www.deleijprints.nl, zijn exlusief BTW.

4.2 De productie/levertijd gaat in zodra de betaling op de rekening staat.

4.3 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van De Leij Prints onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. De Leij Prints  heeft het recht om de consument,voor
levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

4.4 De producten van De Leij Prints worden geleverd tegen de prijzen getoond op haar website, op de
datum van de ontvangen betaling. Op bestellingen wordt € 7,- incl.  btw verzendkosten en € 1,-  Betalingkosten ( verwerkingskosten ) berekend.

4.5 Betaling van de door de consument gedane bestellingen dient te allen tijde volledig te zijn voldaan, voorafgaand aan de levering van de bestelde product(en). Betaling kan alleen geschieden via vooruit
betalen ( hiervan krijgt de klant een factuur met betalingsgegevens via e-mail) of I-Deal

4.6 Indien u met uw betaling in gebreke bent, is De Leij Prints gerechtigd de uitvoering van de
betreffende bestelling op te schorten, dan wel te ontbinden. Bij overschrijding van de betaaldatum is de koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is De Leij Prints gerechtigd 1,5 % rente per maand of een gedeelte hiervan in rekening te brengen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

5.1 Een bestelling kunt u niet annuleren.
5,2 Voor de levering kan gebruik worden gemaakt van een proefdruk aanvraag. Dit kan een proefdruk via e-mail zijn in b.v. een jpeg, png, bmp of PDF bestand. Maar ook kan gebruik worden gemaakt van een fysieke proefdruk.  De klant is verplicht de proefdruk in welke vorm dan ook na tekijken op fouten. Na akkoord van de proefdruk (in welke vorm dan ook) wordt de bestelling in productie genomen. Een digitale of fysieke proefdruk is nimmer een garantie dat de daadwerkelijk levering 100% qua kleur of grote is en kan om deze reden ook nooit als argument worden gebruikt dat de levering van producten niet juist is. Dit geldt ook voor relatiegeschenken deze zijn met de hand vervaardigde producten en kan tot 7% afwijken van formaten.

5.3 De consument is, uitsluitend bij aantoonbare productiefouten groter dan 7%, gerechtigd om de bestelling welke via het internet ontvangen is binnen 7 werkdagen na levering te retourneren. Voorwaarde is wel dat een kopie van de orderbevestiging wordt meegezonden en dat het product nog in de originele verpakking zit. Na acceptatie van de klacht, en alleen dan wanneer de klacht gegrond is verklaard, zal De Leij Prints de gelegenheid hebben de bestelling nogmaals te leveren, om zodoende alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen.

5.4 De verzendkosten voor het retour zenden komen te allen tijde voor rekening van de consument.

5.5 De Leij Prints behoudt zich het recht voor de retourzending niet te accepteren indien het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de consument zijn beschadigd.
Artikel 6 Levering
6.1 De levering geschiedt af de productiefaciliteit van De Leij Prints. De Leij Prints organiseert en is derhalve verantwoordelijk voor de feitelijke verzending en levering van de door de consument bestelde product(en). De Leij Prints is echter niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele vertraging in levering welke mogelijk veroorzaakt wordt door de door De Leij Prints ingeschakelde vervoerder.

6.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.3 Indien de consument de afname en/of betaling weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat De Leij Prints hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.4 Opgegeven levertijden van De Leij Prints zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale levertermijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer overschrijden met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn is de consument gerechtigd zijn bestelling te annuleren, de reeds betaalde gelden voor de betreffende order zal vervolgens automatisch door De Leij Prints aan de consument worden terugbetaald. De terug betaling vindt plaats binnen 7 werkdagen na annulering van de order.
Artikel 7 Garantie

7.1 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen, en mogen alleen schriftelijk en moeten uiterlijk binnen twee weken na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar worden gemaakt. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht. De Leij Prints  is niet verplicht enige financiële compensatie te verlenen, anders dan de heruitvoering van de opdracht.

7.2 Het is mogelijk dat De Leij Prints op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites. Dergelijke links zijn louter informatief. De Leij Prints is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite(s) waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De goederen blijven eigendom van De Leij Prints totdat betaling van de volledige factuur van de bestelling is voldaan.


Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 De consument is verplicht de goederen op het moment van levering, doch uiterlijk binnen zeven dagen, te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is besteld.
Artikel 10 Betaling

10.1 De Leij Prints maakt voor de betalingen via het internet gebruik van een SSL-server. Deze secure server stelt de consument in staat om veilig te betalen. De gegevens van de creditcard worden gecodeerd verstuurd. Niemand, ook De Leij prints niet, kan deze gegevens lezen. Op het moment dat de creditcard en of de I-deal betaling is geaccepteerd en de consument de betaling heeft geaccordeerd, krijgt De Leij Prints een bevestiging van betaling. Aangezien dit proces on-line gebeurt, kan De Leij Prints mogelijk direct aanvangen met de productie van de bestelling.
Artikel 11 Vrijwaringen

11.1 De consument vrijwaart De Leij Prints voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom(men) op door de consument aan De Leij Prints verstrekte materialen en of gegevens, die door De Leij Prints voor de uitvoering van de bestelling(en) zal worden gebruikt.

11.2 De consument is verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar aan De Leij Prints verstrekte beeldmaterialen. Het auteursrecht van het ingezonden werk berust bij de consument. De consument draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden.

11.3 De consument garandeert aan De Leij Prints dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. door hen verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten.

11.4 De consument zal alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Leij Prints geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Voor beschadiging of verlies van beeldbestanden of informatiedragers van de consument of van De Leij Prints, of op interne of externe foto- of datanetwerken, kan De Leij Prints in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.

12.2 Het is de verantwoording van de consument om tevens de digitale beeldbestanden die zij aan De Leij Prints heeft gezonden, goed op te slaan. De door de consument gezonden beeldbestanden worden na uitvoering van de opdracht maximaal één jaar bewaard.

12.3 De consument is zelf verantwoordelijk dat de door haar aan De Leij Prints verstrekte beeldmaterialen, en de dan reeds mogelijk (gedeeltelijk) ontworpen producten op de website van De Leij Prints, binnen 30 dagen definitief worden besteld. Indien de consument geen definitieve bestelling plaatst in deze 30 dagen, zal De Leij Prints gerechtigd zijn de bestanden te verwijderen. De consument kan en zal De Leij Prints niet aansprakelijk kunnen stellen voor de mogelijke schade die het verwijderen van deze bestanden mocht hebben.
Artikel 13 Overmacht

13.1 De Leij Prints heeft het recht om, in geval van overmacht, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Leij Prints kan dit alleen schriftelijk doen aan de consument. Dit alles zonder dat De Leij Prints gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Leij Prints  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Leij Prints niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder wordt tevens verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

13.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op elke overeenkomst tussen De Leij prints en de consument is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van De Leij Prints of overeenkomsten gesloten met De Leij Prints worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
Artikel 15 Disclaimer

15.1 Alle op onze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van De Leij Prints worden gewijzigd.

15.2 De website van De Leij Prints ( www.deleijprints.nl )en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. De Leij Prints is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van haar website en de inhoud ervan.
Artikel 16 Diversen

16.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden met De Leij Prints in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Leij Prints vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Het mogelijk in strijd zijn van een bepaling in deze Voorwaarden, leiden niet tot het nietig verklaren van andere bepalingen in deze Voorwaarden, de dan wel rechtsgeldende bepalingen blijven onverminderd van kracht.

16.2 De Leij Prints is bevoegd om bij de uitvoering van haar bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 17 Privacy statement

17.1 De Leij Prints respecteert de privacy van haar klanten. Deze verklaring geeft aan welke informatie wij van u vragen en hoe De Leij Prints met uw informatie omgaat. Als u een bestelling wilt plaatsen, dan vragen wij u allereerst om uw naam en e-mail adres in te vullen. Hiervoor is een valide e-mail adres nodig, zodat wij u van de juiste informatie kunnen voorzien met betrekking tot de afhandeling van uw bestelling. Voor het plaatsen van uw bestelling zijn uiteraard uw persoonlijke gegevens vereist, zoals uw naam en adres, betaalinformatie en de namen en adressen van degenen voor wie uw bestelling bestemd is. Met uw goedkeuring zal De Leij prints de door u verstrekte informatie zo nu en dan gebruiken voor marketingdoeleinden. Zoals voor het bekendmaken van speciale aanbiedingen en om u te informeren over nieuwe producten en aanvullende diensten.

17.2 Waar nodig zullen wij die informatie uitwisselen met bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze services en uitsluitend met het omschreven doel, of in het geval van verkoop, voorgestelde verkoop of eigenaarwisseling van het bedrijf. Om andere dan wettelijk voorgeschreven, of de in deze verklaring aangegeven redenen, zullen wij uw informatie nimmer aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

17.3 De Leij Prints zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de door u gegeven informatie te voorkomen. Onze businesspartners, die toegang hebben tot de door u verstrekte informatie, zijn verplicht tot geheimhouding en mogen de informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan waarnaar binnen deze verklaring wordt verwezen.